Gå vidare till innehåll

Upp till 50 % rabatt denna vecka

  Dataskyddspolicy

  1. Vad är Dataskyddsförordningen?

  Huvudmålet med den nya förordningen är att skapa ett rymd av frihet, säkerhet och rättvisa. Den projekterar en ekonomisk union; samt ekonomisk och social utveckling; konsolidering och sammanföring av ekonomierna i det inre marknadssystemet; och välfärden för människorna. Framförallt garanterar den den grundläggande rätten till skydd för personuppgifter.

  1. Vad är huvudmålet med RGPD?

  Behandling av personuppgifter är en operation eller en uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller uppsättningar med personuppgifter, med automatiserade eller icke-automatiserade medel. Till exempel insamling; registrering; organisation; strukturering; bevarande; anpassning; förändring; återvinning; fråga; användning; offentliggörande genom överföring, sändning eller någon annan form av tillgängliggörande; jämförelse; anslutning; begränsning; radering; förstörelse.

  1. Vad är personuppgifter?

  Personuppgifter är information som hänför sig till en fysisk person som kan identifieras.

  1. Vad är behandling av personuppgifter?

  En personuppgiftsintrång är ett intrång i säkerheten som, vare sig det är avsiktligt eller av misstag, orsakar förstörelse, förlust, ändring, offentliggörande eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på något annat sätt.

  1. Vad utgör en personuppgiftsintrång?

  En personuppgiftsintrång är ett intrång i säkerheten som, vare sig det är avsiktligt eller av misstag, orsakar förstörelse, förlust, ändring, offentliggörande eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på något annat sätt.

  1. Vad är nytt med GDPR?

  Anonymisering
  Personuppgifter ska behandlas på ett sätt så att de inte längre kan hänföras till en bestämd person, identifierad eller identifierbar.

  Samtycke
  Uppgifthavarens samtycke ges nu genom ett positivt klart uttryck som visar en frivillig, specifik, informerad och uttrycklig vilja. Samtycke måste ges för alla syften för behandling av personuppgifter.

  Föregående kontroll av behandlingens laglighet
  Föregående kontroll av behandlingens laglighet åläggs offentliga eller privata organ, som ansvarar för behandlingens laglighet under hela "livscykeln" för personuppgifter.

  Den nya figuren för Dataskyddsofficer (DPO)
  Den nya förordningen kännetecknas av införandet av Dataskyddsofficer i den organisatoriska verkligheten hos offentliga och privata enheter. DPO är ansvarig för att kontrollera lagligheten av behandlingar av företaget där den införs, och tar ett större ansvar och en övervägande roll i beslut som rör sådana behandlingar.

  Europeiska dataskyddsorganet
  Med ikraftträdandet av den nya allmänna dataskyddsförordningen skapas ett nytt organ, vars huvudsakliga uppgift är att se till att enhetligheten i tillämpningen av GDPR upprätthålls. Dess huvudsakliga uppgift är att lösa olikheter mellan de olika kontrollmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.

  1. Vilka är intressenters rättigheter?

  Trots vissa undantag för varje enskild, är dessa de rättigheter som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen för uppgiftshavare:

  Rätten till transparens
  Rätten till transparens hänvisar till de rättvisa och öppna behandlingsprinciper som kräver att uppgiftshavaren informeras om behandlingen av personuppgifter och dess syften.

  Informationsrätten
  Information om behandling av personuppgifter som avser uppgiftshavaren ska lämnas till uppgiftshavaren vid samlingen av uppgiftshavaren eller, om de har erhållits från annan källa, inom rimlig tid beroende på omständigheterna.

  Rätt till åtkomst
  De intresserade ska ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dem och att utöva denna rätt lätt och med rimliga intervaller för att kunna känna till och kontrollera att uppgifterna är lagliga.

  Rätt till rättelse
  De intresserade ska ha rätt att utan onödig dröjsmål få personuppgifterna som gäller dem rättade om de är felaktiga, liksom rätt att fullständiga de personuppgifter som gäller dem som är ofullständiga.

  Rätt till radering
  Den intresserade har rätt att få personuppgifterna som gäller dem raderade utan onödig dröjsmål av behandlingsansvarig och behandlingsansvarig har skyldighet att radera personuppgifterna utan onödig dröjsmål. Dock är inte denna rätt, liksom de andra, absolut.

  Rätt till begränsning av behandlingen
  Den intresserade har rätt att få behandlingsansvarig att begränsa behandlingen i specifika situationer.

  Rätt till dataportabilitet
  Det nya direktivet medför nyheten om rätten till dataportabilitet då den intresserade har rätt att ta emot de personuppgifter som gäller honom/henne och som har lämnats till en behandlingsansvarig i strukturerad, aktuell och automatisk läsning och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan hanterare.

  Rätt till invändning
  Den intresserade har rätt att invända när som helst, av skäl som hänför sig till hans/hennes särskilda situation, mot behandlingen av de personuppgifter som gäller honom/henne.

  Rätt till icke-automatiserade beslut
  Den intresserade har rätt att inte vara föremål för något beslut som endast baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga verkningar eller på ett liknande sätt påverkar honom/henne väsentligen.

   

  Gratis Frakt

  Ta emot din beställning med garanterad och försäkrad leverans hem till dig

  Säker Shopping

  Vi använder samma datasäkerhet som de största nationella och internationella bankerna (SSL)

  Professionellt Stöd

  Vi har ett team av experter redo att hjälpa dig 24/7

  100% Återbetalning

  Om något kommer vi omedelbart att återbetala dina pengar.